Mokslininkai - Prof. habil. dr. Alfas Pliūra

Alfas

Prof. habil. dr. Alfas Pliūra

Lietuvos miškininkas, miško genetikas, profesorius, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų instituto Miško genetikos ir selekcijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas.

Lietuvos miškų puoselėtojas, parengęs ilgalaikę Lietuvos miškų išsaugojimo ir genetinių išteklių selekcijos programą, kuri nuo 2003 m. yra nuosekliai įgyvendinama mūsų šalyje. Atliko visą eilę mokslinių studijų, pateikė rekomendacijų, kaip išsaugoti konkrečias medžių rūšis, kaip racionaliai plėtoti miškų selekciją ir sėklininkystę mūsų šalyje.

 

Mokslinė veikla

Pagrindinės profesoriaus A. Pliūros mokslinių tyrimų sritys – miško ekologinė genetika, kiekybinė ir populiacinė genetika, genetinių išteklių išsaugojimas, selekcija ir sėklininkystė.

Profesorius A. Pliūra parengė ilgalaikę Lietuvos genetinių išteklių išsaugojimo ir selekcijos plėtros programą, kuri 2003 metais buvo patvirtinta LR aplinkos ministro ir yra nuosekliai įgyvendinama Lietuvoje. Jis atliko pagrindinių lapuočių miško medžių rūšių (juodalksnio, klevo, liepos, drebulės, karpotojo beržo ir paprastojo uosio) provenencijų (kilmių) rajonavimą, kuris yra racionalaus miško selekcijos ir sėklininkystės plėtojimo eko-genetiniais principais pagrindas. Parengė visą eilę rekomendacijų: EUFORGEN rekomendacijas paprastojo uosio išsaugojimui (2003 m.), lapuočių medžių rūšių – ąžuolo, juodalksnio ir beržo – genetinių draustinių ir sėklinių medynų atsikūrimo įvertinimo ir atkūrimo rekomendacijas (2009 m.), lapuočių medžių rūšių genetinių išteklių išsaugojimo in situ objektų (genetinių ir sėklinių draustinių) įkūrimo ir priežiūros rekomendacijas (2001 m.) ir kt. Taip pat prof. A. Pliūra atliko beržo genotipų atranką pagal palikuonių testavimo rezultatus antros kartos miško sėklinėms plantacijoms veisti (2003 m.), sukūrė bandomųjų miško želdinių genetinio-selekcinio įvertinimo metodiką (2005 m.), miško genetinių išteklių nacionalinio registro vedimo ir objektų bei miško reprodukcinės medžiagos dokumentavimo sistemą jungtinės genetinių išteklių kompiuterinės duomenų bazės pagrindu (2001 m.).

Iš viso prof. A. Pliūra vadovavo daugiau nei dvidešimčiai mokslinių ir taikomųjų tyrimų projektų. Šiuo metu jis dalyvauja nacionalinės mokslo programos „Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis“ projekte „Vietinių medžių rūšių ir jų populiacijų pažeidžiamumas, arealų kaita bei prognozės kintant klimatui“ projekte, vadovauja projektui „Lapuočių medžių populiacijų genetinio atsako į aplinkos pokyčius tyrimai“ (2009–2014 m.).

Šiomis temomis profesorius jau yra paskelbęs kelias dešimtis gausiai cituojamų straipsnių tarptautiniuose mokslo žurnaluose, parengė įvairių mokslinių, metodinių ir studijoms skirtų leidinių. 2003 m. prof. A. Pliūra stažavosi Švedijos žemės ūkio mokslų universitete Upsaloje, 2003–2004 m. Kvebeke Kanadoje atliko mokslinius tyrimus tuopų hibridų genetinių tyrimų srityje Kanados miško produktų tyrimo institute.

 

Pedagoginė veikla

Nuo 2005 m. dėsto Miško ekologinės-evoliucinės genetikos discipliną magistrams Lietuvos žemės ūkio universiteto Miškų ir ekologijos fakultete.

 

Kitos pareigos

Mokslo žurnalo „Baltic Forestry“ redkolegijos narys (nuo 2010 m.), recenzuojamo mokslo žurnalo „Miškininkystė“ atsakingasis sekretorius (1996–2008 m.) ir redkolegijos narys (nuo 1996 m.).

Recenzuoja tarptautinių mokslo žurnalų „Silvae Genetica“, „Annals of Forest Science“, „Scandinavian Journal of Forest Research“, „Baltic Forestry“ bei Lietuvos mokslo žurnalo „Miškininkystė“ ir kt. mokslinius straipsnius. LVMSF (dabar Mokslo Tarybos), COST, Eurostar ir kt. projektų recenzentas.

Lietuvos mokslų akademijos Žemės ir miškų mokslų skyriaus Miškininkystės sekcijos narys.

Baltijos šalių selekcininkų tarybos narys.

Lietuvos genetikų ir selekcininkų draugijos narys.

Miško genetinių išteklių, sėklininkystės ir miško atkūrimo ekspertų komisijos narys.

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) Tarybos narys, LAMMC Miškų instituto Tarybos narys.

Lietuvos miško genetinių išteklių svetainės www.forestgen.mi.lt autorius ir redaktorius, mokslo žurnalo „Miškininkystė“ svetainės www.miskininkyste.mi.lt autorius.

 

Įvertinimas

2009 m. Lietuvos mokslo premija (su bendraautoriais) už darbų ciklą „Miško sėklinės bazės, selekcijos ir genetinių išteklių išsaugojimo sistemos sukūrimas tvariai ir intensyviai miškininkystei plėtoti Lietuvoje (1994–2008 m.)“.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!