Dvasininkai - Vyskupas Gintaras Grušas

gintaras grusasd2

Vyskupas Gintaras Grušas

Lietuvos kariuomenės vyskupas, nuo 2013 04 05 – Vilniaus arkivyskupas metropolitas.

 

Teisėtyrininkas kanonistas, kanonų teisės daktaras, turintis ir informatiko išsilavinimą.

Gimė 1961 m. Vašingtone (JAV). Augdamas lietuviškoje šeimoje, įsitraukė į tautinę ir katalikišką išeivių veiklą. Aktyviai dalyvavo Los Angeles Šv. Kazimiero lietuvių parapijos gyvenime, Ateitininkų federacijos veikloje, 1983–1987 m. buvo Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas ir Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos narys.

Prieš stodamas į seminariją baigė matematiką ir informatiką Kalifornijos universitete Los Angeles (UCLA), dirbo IBM korporacijoje. Dvasines studijas pradėjo Pranciškonų universitete Steubenville, Ohio (JAV). Tolimesniems seminarijos mokslams išvyko į Romą. 1992 m. Vilniuje buvo įšventintas diakonu ir paskirtas popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės į Lietuvą komiteto generaliniu sekretoriumi. Grįžęs į Romą, tęsė studijas ir Popiežiškajame Šv. Tomo Akviniečio universitete įgijo teologijos bakalauro laipsnį.

1994 m. birželio 25 d. Vilniaus arkikatedroje arkivysk. A. J. Bačkio įšventintas kunigu. Tais pačiais metais išrinktas Lietuvos vyskupų konferencijos generaliniu sekretoriumi. 2001 m. Popiežiškajame Šv. Tomo Akviniečio universitete įgijo bažnytinės teisės daktaro laipsnį. 2001–2003 m. buvo Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektoriumi, iki šiol dėsto šioje seminarijoje kanonų teisę. Nuo 2002 m. eina Lietuvos vyskupų konferencijos generalinio sekretoriaus pareigas.

Pastarąjį dešimtmetį buvo Vilniaus arkivyskupijos Kunigų tarybos narys ir konsultorius. Vadovauja komisijai, rengiančiai lietuvišką Kanonų teisės kodekso redakciją. Nuo 2006 m. – Ateitininkų federacijos dvasios vadas. Popiežiškosios šv. Kazimiero lietuvių kolegijos tarybos narys. Leidyklos „Katalikų pasaulio leidiniai" valdybos pirmininkas. Išeivių organizacijos „Lietuvių katalikų religinė šalpa" valdybos vicepirmininkas.

2003 m. Gintarui Grušui buvo suteiktas monsinjoro titulas.

2010 m. liepos 2 d. Šventasis Tėvas Benediktas XVI monsinjorą Gintarą Grušą paskyrė Kariuomenės ordinaru. Vyskupas nominatas buvo konsekruotas 2010 m. rugsėjo 4 d. Vilniaus arkikatedroje.

2011 m. spalio 26 d. išrinktas Lietuvos vyskupų konferencijos Nuolatinės tarybos nariu ir LVK Švietimo komisijos pirmininku.

Greta gimtosios lietuvių moka anglų, italų ir prancūzų kalbas.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!